Rettelser til lærebogen "Java-programmering"

Kommentarer med * foran er Steens, de øvrige er forfatterens.


* Side 11 linie 7:
"Linie 3: extends applet". Her skal stå: "Linie 3: extends Applet".
Husk at Java er case-sensitiv!

* Side 11 linie 12:
"navnet getparameter( )". Her skal stå: "navnet getParameter( )".
Husk at Java er case-sensitiv!

Side 15 linie 18:
(xposition < 200) skal erstattes af (traad !=null && xposition < 200).
!= betyder forskellig fra.
&& : begge betingelser skal være sande.

* Side 19 linie 16-17:
Konverteringen af fra String til double sker her med "Double.parseDouble(t)" hvor t er en String.
Desværre er parseDouble først indført i Java 1.2. Derfor virker det ikke i browserne, som generelt kun understøtter Java 1.1, men nok i Appletviewer.
Konverteringen kan så fortages på følgende kryptiske måde:
"Double.valueOf(t).doubleValue( )"

* Side 26, 3. sidste linie:
Klassen "Stringbuffer" staves "StringBuffer" (igen: husk at Java er case-sensitiv).

* Side 28 figur:
Der mangler en lodret streg på figuren mellem "Container" og "Panel".

* Side 37:
Klassen "StringBuffer" er implementeret som referencetype (pointer).
Derimod er klassen "String" IKKE implementeret som referencetype (pointer)!
Fremgår af følgende tests af tildelingssætninger:   string.java   og   buffer.java

Side 46 linie 19:
Color farve=new Color(Color.yellow);
kan også skrives som
Color farve=Color.yellow;

Side 47 linie 4:
Denne linie skal udvides med: Urobjektets metoder init( ) og start( ) skal kaldes.

Side 47 nederst:
opgave 4.6 a:
Angiv tidsmålingen i timer, minutter og sekunder.

* Side 48 midtpå:
563 skal naturligvis være 2563

Side 50 nederst:
Tilføj følgende
øvelse
1) Beskriv skærmbilledets opbygning.
2) Find klassen Scrollbar på nettet (se side 27), og forklar dernæst betydningen af parametrene i construktoren for Scrollbar i linie 1 i kildeteksten.
3) Hvorledes gøres appletten lydhør overfor scrollbarbevægelser?

Side 51 linie 6 fra neden:
"synlig størrelse " skal efterfølges af "når den anbringes på en anden applet."

Side 51:
En alternativ besvarelse af opgave 4.7 b kan downloades.

Side 59:
Besvarelsen af opgave 4.12 er erstattet af ny udgave.
Besvarelse af opgave 4.13 kan downloades.

Side 60:
Besvarelse af opgave 4.16 kan downloades.

* Side 65: midtpå (switch-sætningen)
Der mangler et kolon efter "case værdin", dvs "case værdin:".
Ligeledes mangler kolon efter "default", dvs. "default:".

* Side 72:
I Klassen Terning linie nr. 6: "oejenantal =" skal slettes, da det står i linie 7.

* Side 78: trediesidste og næstsidste linie
Der mangler "{ }" omkring klassens krop, og der skal ikke være ";" efter klassenavnet.
Der burde stå:
public int getOejenantal( )
{ return oejenantal; }


* Side 81:
Math.Pi skal jo skrives som Math.PI (Java er case-sensitiv).

Side 93:
Et skærmdump er faldet ud. Her er det:


Side 143:
Ny udgave af klassen Tokenizer kan downloades.