IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2011-2012

Pædagogiske anvendelser af Google Docs


Dokumenter i Google Apps har vigtige egenskaber, som kan udnyttes pædagogisk i undervisningen:

Fælles skrivning

Case:
En elev (sekretær) skriver noter i selve undervisningen.
Dokumentet er delt med alle elever på holdet samt læreren. Det er praktisk at oprette dette dokument i holdets mappe (samling), så kan alle være med.
Elever, som ønsker det, kan følge processen ved at have dokumentet åbent, mens sekretæren skriver. Læreren kan evt. have dokumentet åbent på lærer-PC'en, som viser skærmbilledet på projektoren, så alle kan se med.
Frem for at flere elever forsøger at rette løbende i teksten, og give verbale gode råd, så kan eleverne kommunikere med sekretæren. Enten via chat (fra Google Mail) eller "Comments" (i selve dokumentet). Det sidste er det smarteste, da beskederne lagres til senere.

Anvendelser:
* Noteskrivning til dagens fællesarbejde eller tavleundervisning.
* Brainstorm i klassen om et nyt emne.
* Lektiehjælp over nettet (til enkelte elever eller alle, som gider være med).
* Virtuelt arbejde, hvor eleverne sidder hjemme, og skal bidrage til et emne.
* Referat fra PR-møde eller Elevråds-møde eller Udvalgs-møde. Referatet skrives under mødet.
* Eleverne i en klasse er blevet bedt af læreren om at indskrive link til et emne i undervisningen. Alle skal bidrage med mindst 1 link.

Tilmeldinger

Case:
En person opretter et dokument eller regneark i en relevant mappe (samling).
Personen sender en mail til deltagerne (med link til filen) om, at de hver især skal indskrive oplysningerne.

Anvendelser:
* Lærere skal angive, hvilke ekskursioner deres hold skal på i skoleåret.
* Elever i en klasse skal angive størrelse og farve på T-shirt til idrætsdagen.
* Klassens elever skal vælge idrætsgrene til idrætsdagen.
* Klassen holder en fest, hvor deltagerne skal angive, hvad hver især yder i form af arbejde eller mad.
* Som led i undervisningen indsamler en klasse data om en bestemt ting fra klassens elever (eller alle skolens elever). F.eks. "antal timer, man sover".

Individuelle opgaver

Case:
Elever skal skrive synopsis om et AT-emne i smågrupper.
Læreren opretter en mappe (samling) under klassens samling.
I mappen opretter læreren et dokument til hver af grupperne. De involverede lærerene i AT-forløbnet og gruppen elever skal alle have skriveadgang til gruppens dokument. Men de skal ikke kunne se hinandens dokumenter, så læreren fjerner de irrelevante personer fra delingen af hvert dokumentet.
Aflevering sker uden nogetsomhelst fra elevernes side. De skal bare have skrevet de vise ord i synopsen inde fristen udløber.
Efter fristens udløb går læreren så ind og fjerner elev-adgangen til hvert dokument.
Nu kan de 2-3 AT-lærere skrive deres kommentarer i dokumentet. Vælg separate skrivefarver for hver lærer.
Lærerne kan via versionering for dokumentet se, hvad hver enkelt elev har skrevet, og hvornår.
Når lærerne er færdige, så går en lærer ind og giver de relevante elever LÆSE-adgang til det relevante dokument. Så kan eleverne læses lærernes kommentarer til opgaven, men kan ikke fjerne ubehagelige kommentarer.

Anvendelser:
* Synopser i AT.
* Processkrivning i sprogfag.
* Stile, som rettes.
* Dagbog i projektarbejde

Dagbog

Case:
Elever laver et projektarbejde over en del timer.
De arbejder individuelt eller i grupper.
Læreren beder alle elever oprette et dokument i en mappe (samling), læreren har oprettet under holdets samling.
Dokumentet skal som titel have deltagerens navne.
Den nedarvede deling gør, at alle holdets elever kan læse alle dokumenter i samlingen - altså dagbøger fra alle holdets gruppe.
Læreren kan løbende følge med, og evt. kommentere eleverne noter.

Anvendelser:
* Gruppearbejde.
* Projektarbejde.
* Forsøgsserie i laboratoriefagene.