DTU Compute, Matematik 1, MatTek1-holdet, 2016-2017


Matematik 1's hjemmeside: 01005.mat.dtu.dk (e-læring med Maple integreret)     campusnet.dtu.dk (kommunikation)     YouTube-kanal: youtube.com/user/DTUcourse01005

Trigonometriske &
hyperbolske funktioner
Integration GeoGebra Komplekse tal Taylor
udvikling
Funktioner Eksamens-
opgaver
Problem med PDF-
generering i
Maple på MAC
Noter til
dagsordenerne
Funktioner af
flere variable
Keglesnit og
keglesnitsflader
Kordinatsystemer
Rotationsmatricer
Maple-pakker til
vektoranalyse
Integration,
parametriseringer
& plots
Vektoranalyse
(grad, div, rot)
 

Trigonometriske og hyperbolske funktioner

 • Eksakte værdier af sin, cos, tan for visse radiantal
 • Eksakte værdier (markeret på enhedscirkel)
 • Trigonometriske formler for dobbelte eller halve vinkler
 • Differentiation af trigonometriske funktioner
 • Definition af hyperbolske funktioner
 • Differentiation af hyperbolske funktioner
 • Integration og summation

 • Integration ved substitution
 • Partiel integration
 • Liste over integraler
 • Integral-tabeller: integral-table.com/downloads/integral-table.pdf
 • Online integrator: integrals.wolfram.com
 • Numerisk integration: www.zweigmedia.com/RealWorld/integral/numint.html
 • Liste over rækker og uendelige summer
 • GeoGebra

 • GeoGebra: www.geogebra.org/cms/da/download/
  platformsuafhængig: desktop (Windows, Linux, MacBook) & tablets (iPad, Android, Windows)

  Om GeoGebra på iPad
 • Komplekse tal

 • Complex_number
 • complex.ggb (afsæt punkt, ændrer til komplekst tal, afsæt vektorpil)
 • kompleks.ggb (modulus & argument, z2, z konjugeret, 1/z, ez, inversion i cirkel)
 • Taylor-udvikling

 • Stykkkevis givet funktion, graf, grænseværdi: stk-lim.mw eller stk-lim.pdf
 • En IKKE-analytisk funktion: analyt.mw eller analyt.pdf
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for sin(x): taylor-s.ggb
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for 1/(1+x2): taylor-k.ggb
 • En funktion med endelig konvergensradius for Taylor-polynomiet: taylor-k.mw eller taylor-k.pdf
 • Kinetisk energi (klassisk og relativistisk): ekin.mw eller ekin.pdf
 • Funktioner

 • Analytic_function
 • Taylor_series
 • Radius_of_convergence
 • Big_O_notation
 • Little_o#Little-o_notation
 • Limit_(mathematics)
 • Harmonic_function
 • Laplace's_equation
 • Noter til dagsordenerne

  Efterår 2016:
 • Uge05 SD E16, opgave 5a: u05sd5a.mw eller u05sd5a.pdf
 • Uge05 LD E16, opgave 2b: u05ld2b.mw eller u05ld2b.pdf
 • Uge07 SD E16, opgave 4 (advanced): u07sd4.mw eller u07sd4.pdf
      NB: Avanceret brug af matrixligning, invertering, transponering samt LinearSolve-kommandoen.
 • Uge07 SD E16, opgave 6b: u07sd6b.mw eller u07sd6b.pdf
 • Uge08 SD E16 opgave 7 del c (3 beviser): u08sd7c.mw eller u08sd7c.pdf
      NB: trigonometriske identiteter for dobbelt vinkel og rotationsmatrix.
 • Uge13 SD E16: den komplekse gættemetode c-gaet.mw eller c-gaet.pdf
 •  

  Funktioner af flere variable

 • Notation vedr. partielle afledede (diff og D): partdiff.mw eller partdiff.pdf
 • Differentiationsrækkefølge kan være vigtig: diff-seq.mw eller diff-seq.pdf
 • Betydningen af differentiabilitet for vektorfunktion: vekt-fkt.mw eller vekt-fkt.pdf
 • En funktion, som har egentligt lokalt minimum på enhver ret linje gennem origo, men som ikke har lokal minimum i origo:
     minimum.mw eller minimum.pdf
 • Praktiske emner (Hesse-matrix, skalarprodukt, krydsprodukt, Jacobi-matrix): praktisk.mw eller praktisk.pdf
 • Omskrivning af en kvadratisk form: kvadform.mw eller kvadform.pdf
 • Keglesnit og keglesnitsflader:

 • Gram-Schmidt_process
 • Conic_section#Features
 • Quadric#Euclidean_space

  Koordinatsystemer i 2D og 3D:

 • Cartesian_coordinate_system
 • Polar_coordinate_system
 • Spherical_coordinates
 • Cylindrical_coordinate_ system
 • Rotation_matrix
 • Maple-pakker til vektoranalyse (brug: VektorAnalyse2-pakken!)

  2 pakker med vektoranalyse-rutinerne (lavet til pakke af Steen Toft Jørgensen): pakke.zip (24 kB).
  Pakken indeholder filerne "VektorAnalyse.mla" og "VektorAnalyse2.mla", som skal kopieres til "lib"-mappen under Maple:
        Windows: "C:\Programmer\Maple 2016\lib"
        MAC: "/Bibliotek/Frameworks/Maple.framework/Versions/2016/lib"
  For nærmere detaljer se: Installation af eksterne Maple-pakker
  NB: i "VektorAnalyse.mla" kaldes gradienten som grad(f(x,y,z)).
  NB: i "VektorAnalyse2.mla" kaldes gradienten som grad(f(x,y,z),[x,y,z]) - det er vigtigt, når der er parametre ud over de 3 variable!

  Pakken indeholder også 2 filer til at teste pakkerne med: "test-VektorAnalyse.mw" og "test-VektorAnalyse2.mw" (kør dem).
  Pakkerne anvendes i Maple ved at skrive "with(VektorAnalyse)" og "with(VektorAnalyse2)".
  Så slipper man for at kopiere Karsten Schmidts rutiner ind i Maple-arket!

  Hvordan laver man en pakke?
  Se den fil, som man skriver i Maple og kører (husk: start først Maple som Administrator): pakke.pdf
   

  Integration, parametriseringer & plots

 • Numerisk integration (venstre-, højre-, midt-, trapez- og Simpson-sum):
      www.zweigmedia.com/RealWorld/integral/numint.html
      summer.mw eller summer.pdf

 • Oversigt over kommandoer i Integrator8-pakken: int8-kom.pdf
 • Plot af et parametriserede mængder: plot.mw eller plot.pdf
      (1D-kurve i 2D, 2D-område i 2D, 1D-kurve i 3D, 2D-flade i 3D, 3D-område i 3D).

 • Parametrisering af område mellem 2 funktioner: omraade.mw eller omraade.pdf
 • Parametriseringer af cirkel, ellipse, kugle, ellipsoide: paramet.mw eller paramet.pdf

 • Plot og brug af Integrator8-pakken samt dobbeltintegraler med ikke-faste grænser: plot-int.mw eller plot-int.pdf
 • Integraler, parametrisering, formler (kurveintegral, tangentielt kurveintegral, planintegral, fladeintegral, rumintegral): integral.pdf
 • Jacobi-faktor for kurve, plant område, flade og rumligt område: jacobi.mw eller jacobi.pdf
 • Turning Torso bygningen i Malmø (rumfang, areal af vredet sideflade, længde af vredet kant): torso.mw eller torso.pdf
 • Tycho Brahe Planetarium i København (parametriseringer af kanter, flader, rum): tycho.mw eller tycho.pdf
 • Vektoranalyse (grad, div, rot)

 • Gravitationskraften og potentiel energi (tangentielt kurveintegral): gravity.mw eller gravity.pdf
 • Coulomb-feltet (elektrisk ladning): coulomb.mw eller coulomb.pdf

 • Vector_calculus (vektor-analyse)
 • Gradient (grad)
 • Divergence (div)
 • Curl (rot)

 • Maxwell's_equations (elektriske og magnetiske felter - her indgår div og rot)
 • Gauss_theorem (Gauss' sætning - her indgår div)
 • Stokes'_theorem (Stokes sætning - her indgår rot)