DTU Compute, Matematik 1, MatTek1- & EnergiDes-holdene, 2018-2019


Matematik 1's hjemmeside: https://01005.compute.dtu.dk     https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning     YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/DTUcourse01005

Trigonometriske &
hyperbolske funktioner
Integration &
summation
GeoGebra Komplekse tal  
Maple
(download)
Skalarprodukt &
krydsprodukt
Maple-pakke
(VektorAnalyse2)
Maple-pakker
(Gym & Integrator8)
 
Eksamens-
opgaver
E18: Maple-demo filer,
YouTube-videoer
GeoGebra-filer
eMaple-filer
F19: Maple-demo filer,
YouTube-videoer
GeoGebra-filer
eMaple-filer
   
Taylor
udvikling
Funktioner Noter til
dagsordenerne
(E18 og F19)
Koordinatsystemer
& rotationsmatricer
Vektorer
& matricer
Funktioner af
flere variable
Keglesnit &
keglesnitsflader
Integration, plots
& Jacobi
Parametriseringer
& bygninger
Vektoranalyse
(grad, div, rot)

Trigonometriske & hyperbolske funktioner

 • Eksakte værdier af sin, cos, tan for visse radiantal
 • Eksakte værdier (markeret på enhedscirkel)
 • Trigonometriske formler for dobbelte eller halve vinkler
 • Differentiation af trigonometriske funktioner
 • Definition af hyperbolske funktioner
 • Differentiation af hyperbolske funktioner
 • Integration & summation

 • Integration ved substitution
 • Partiel integration
 • Liste over integraler
 • Integral-tabeller: integral-table.com/downloads/integral-table.pdf
 • Online integrator: www.wolframalpha.com/calculators/integral-calculator/
 • Numerisk integration: www.zweigmedia.com/RealWorld/integral/numint.html
 • Liste over rækker og uendelige summer
 • GeoGebra

 • GeoGebra: www.geogebra.org/download - vælg "GeoGebra Classic 5".
  platformsuafhængig: desktop (Windows, Linux, MacBook) & tablets (iPad, Android, Windows)

  Om GeoGebra på iPad
 • Komplekse tal

 • Complex_number
 • complex.ggb (afsæt punkt, ændrer til komplekst tal, afsæt vektorpil)
 • kompleks.ggb (modulus & argument, z2, z konjugeret, 1/z, ez, inversion i cirkel)
 • Maple (download)

  Maple 2018 anvendes i kurset fra 5. uge.
  Kan downloades på: downloads.cc.dtu.dk. Installationsfilen fylder ca. 1.4GB

  Diverse tips og installationsproblemer vedr. Maple: https://steen-toft.dk/mat/maple/

  NB: Hvis du anvender MAC-computer, og aldrig har haft en printer installeret på computeren,
  så kan du ikke lave en PDF-fil fra Maple 2018! Work-around: Installer en fiktiv printer!

  Skalarprodukt & krydsprodukt

  Karsten Schmidts rutiner:
  prik:=(x,y)->VectorCalculus[DotProduct](x,y):
  kryds:=(x,y)->convert(VectorCalculus[CrossProduct](x,y),Vector):


  Frem for at kopiere dem ind hver gang, så hent Steens Maple-pakke "VektorAnalyse2" (se til venstre)!

  Forklaringer på skalarprodukt, krydsprodukt og længde af vektor:
  Document i Math-mode: d-prik-x.mw eller d-prik-x.pdf
  Worksheet i Text-mode: w-prik-x.mw eller w-prik-x.pdf

  Maple-pakker til vektoranalyse (brug: VektorAnalyse2-pakken!)

  2 pakker med vektoranalyse-rutinerne (lavet til pakke af Steen Toft Jørgensen): pakke.zip (26 kB). Download og udpak.
  Pakken indeholder filerne "VektorAnalyse.mla" og "VektorAnalyse2.mla", som skal kopieres til "lib"-mappen under Maple:
        Windows: "C:\Programmer\Maple 2017\lib"
        MAC: "/Bibliotek/Frameworks/Maple.framework/Versions/2017/lib"
  For nærmere detaljer se: Installation af eksterne Maple-pakker
  NB: i "VektorAnalyse.mla" kaldes gradienten som grad(f(x,y,z)).
  NB: i "VektorAnalyse2.mla" kaldes gradienten som grad(f(x,y,z),[x,y,z]) - det er vigtigt, når der er parametre ud over de 3 variable!

  Pakken indeholder også 2 filer til at teste pakkerne med: "test-VektorAnalyse.mw" og "test-VektorAnalyse2.mw" (kør dem).
  Pakkerne anvendes i Maple ved at skrive "with(VektorAnalyse)" og "with(VektorAnalyse2)".
  Så slipper man for at kopiere Karsten Schmidts rutiner ind i Maple-arket!
  NB: Brug "VektorAnalyse2".

  Hvordan laver man en pakke?
  Se den fil, som man skriver i Maple og kører (husk: start først Maple som Administrator): pakke.pdf

  Maple (pakker)

  Gym-pakken

  Maple kan suppleres med den gratis danske Gym-pakke:
  https://www.maplesoft.com/downloads/SelectPlatform.aspx?hash=....
  Installationsfilen fylde ca. 28 MB. Kør bare filen, så installeres pakken.
  Gym-pakken indeholder rutiner, som anvendes i gymnasiet.
  Herunder hjælp til Gym-pakken samt formelsamlinger til A- og B-niveau i gymnasiet.
  Se de røde ikoner nederst på startsiden.

  Integrator8-pakken

  Integrator8-pakke-filen: Integrator8.mla (DTU Matematik 1)
  Placering af pakke-fil (mla) på computeren: Installation af eksterne Maple-pakker
  Eksempel-samling til Integrator8-pakken INTEGRATOR8.zip (DTU Matematik 1)

  Oversigt over kommandoer i Integrator8-pakken: int8-kom.pdf

  Taylor-udvikling

 • Stykkkevis givet funktion, graf, grænseværdi: stk-lim.mw eller stk-lim.pdf
 • En IKKE-analytisk funktion: analyt.mw eller analyt.pdf
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for sin(x): taylor-s.ggb
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for 1/(1+x2): taylor-k.ggb
 • En funktion med endelig konvergensradius for Taylor-polynomiet: taylor-k.mw eller taylor-k.pdf
 • Kinetisk energi (klassisk og relativistisk): ekin.mw eller ekin.pdf
 • Funktioner

 • Analytic_function
 • Taylor_series
 • Radius_of_convergence
 • Big_O_notation
 • Little_o#Little-o_notation
 • Limit_(mathematics)
 • Harmonic_function
 • Laplace's_equation
 • Noter til dagsordenerne (E18 og F19)

  Efterår 2018:
 • Uge05 SD E18, opgave 5A: u05sd5A.mw eller u05sd5A.pdf
 • Uge05 LD E18, opgave 2B: u05ld2B.mw eller u05ld2B.pdf
 • NB: Avanceret brug af matrixligning, invertering, transponering samt LinearSolve-kommandoen.
       Uge07 SD E18, opgave 4bA (advanced): u07sd4bA.mw eller u07sd4bA.pdf
 • Uge07 SD E18, opgave 6B: u07sd6B.mw eller u07sd6B.pdf
 • NB: trigonometriske identiteter for dobbelt vinkel og rotationsmatrix.
       Uge08 SD E18 opgave (3 beviser): u08sd7.mw eller u08sd7.pdf
 • Uge09 SD E18, opgave 7B og 8A: effektiv.mw eller effektiv.pdf
 • Uge12 SD E18, opgave 1B: u12sd1b.mw eller u12sd1b.pdf
 • Uge13 SD E18: Den komplekse gættemetode med kompleks c: c-gaet.mw eller c-gaet.pdf
       Automatisk løsning, når inhomogen del er et polynomium: 2diflign.mw eller 2diflign.pdf

  Forår 2019:
 • Uge03 SD F19, opgave 5A og 7A: uF035A7A.mw eller uF035A7A.pdf
 • Koordinatsystemer & rotationsmatricer


 • Cartesian_coordinate_system
 • Polar_coordinate_system
 • Spherical_coordinate_system
 • Cylindrical_coordinate_ system

 • Rotation_matrix (2D)
 • Rotation_matrix (3D)

  Vektorer og matricer

  Regning med vektorer og matricer i Maple: vekt-mat.mw eller vekt-mat.pdf
 • Funktioner af flere variable

 • Notation vedr. partielle afledede (diff og D): partdiff.mw eller partdiff.pdf
 • Differentiationsrækkefølge kan være vigtig: diff-seq.mw eller diff-seq.pdf
 • Betydningen af differentiabilitet for vektorfunktion: vekt-fkt.mw eller vekt-fkt.pdf
 • En funktion, som har egentligt lokalt minimum på enhver ret linje gennem origo, men som ikke har lokal minimum i origo:
     minimum.mw eller minimum.pdf
 • Hesse-matrix & Jacobi-matrix: hesse.mw eller hesse.pdf
 • Omskrivning af en kvadratisk form: kvadform.mw eller kvadform.pdf
 • Keglesnit & keglesnitsflader


 • Gram-Schmidt_process
 • Conic_section
 • Quadric#Euclidean_space
 • Integration, plots & Jacobi

 • Numerisk integration (venstre-, højre-, midt-, trapez- og Simpson-sum): summer.mw eller summer.pdf

 • Plot af et parametriserede mængder: plot.mw eller plot.pdf
      (1D-kurve i 2D, 2D-område i 2D, 1D-kurve i 3D, 2D-flade i 3D, 3D-område i 3D).
 • Nye smarte plotfunktioner (shadebetween, inequal): nyeplots.mw eller nyeplots.pdf

 • Oversigt over kommandoer i Integrator8-pakken: int8-kom.pdf
 • Plot og brug af Integrator8-pakken samt dobbeltintegraler med ikke-faste grænser: plot-int.mw eller plot-int.pdf

 • Integraler, parametrisering, formler (kurveintegral, tangentielt kurveintegral, planintegral, fladeintegral, rumintegral): integral.pdf
 • Jacobi-faktor for kurve, plant område, flade og rumligt område: jacobi.mw eller jacobi.pdf
 • Parametriseringer & bygninger

 • Parametrisering af område mellem 2 funktioner: omraade.mw eller omraade.pdf
 • Parametrisering af trekant: trekant.mw eller trekant.pdf
 • Parametrisering af firkant: firkant.mw eller firkant.pdf
 • Parametriseringer af cirkel, ellipse, kugle, ellipsoide: paramet.mw eller paramet.pdf • Turning Torso bygningen i Malmø (rumfang, areal af vredet sideflade, længde af vredet kant): torso.mw eller torso.pdf
 • Tycho Brahe Planetarium i København (parametriseringer af kanter, flader, rum): tycho.mw eller tycho.pdf
 • Super ellipsoide (parametrisering): super.mw eller super.pdf
 • Camp Adventure tårn (åbner 31. marts 2019 på Sydsjælland): treetop.htm
 • Vektoranalyse (grad, div, rot)

 • Højrekonventionen og Stokes sætning: stokes.mw eller stokes.pdf

 • Gravitationskraften og potentiel energi (tangentielt kurveintegral): gravity.mw eller gravity.pdf
 • Coulomb-feltet (elektrisk ladning): coulomb.mw eller coulomb.pdf

 • Vector_calculus (vektor-analyse)
 • Gradient (grad)
 • Divergence (div)
 • Curl (rot)

 • Maxwell's_equations (elektriske og magnetiske felter - her indgår div og rot)
 • Gauss_theorem (Gauss' sætning - her indgår div)
 • Stokes'_theorem (Stokes sætning - her indgår rot)

 • Divergens og rotation (nabla prikprodukt og krydsprodukt): div-rot.mw eller div-rot.pdf